Private policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIE’s

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanym dalej „RODO”
i wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa niniejsza “Informacja o polityce prywatności” przedstawia informacje na temat tego, jak oraz w jaki sposób TAN-VIET International Spółka Akcyjna gromadzi, wykorzystuje, przechowuje, udostępnia i usuwa - przetwarza dane osobowe Użytkownik/Klientów serwisów elektronicznych lub klientów.

Niniejsza informacja zawiera również wzmiankę o uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane oraz o obowiązkach Administratora Danych.

I. DEFINICJE:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Po otwarciu strony WWW http://taotao.pl – dalej „Strona WWW”, Użytkownik może zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach dostępnych na Stronie WWW, w tym w szczególności skontaktować się z Administratorem, bądź skorzystać z przekierowania do innych serwisów internetowych Administratora. W trakcie eksplorowania Strony WWW przez Użytkownika przetwarzane będą przez TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000318068, , NIP583-10-21-906, Regon 190928068, kapitał zakładowy 14.210.729 zł, wpłacony w całości, dalej zwaną „TAN-VIET” lub „Administratorem” Informacje zawierające dane osobowe Użytkownika

2. STRONA WWW

Oznacza platformę internetową utrzymywaną przez Administratora pod adresem domeny: http://taotao.pl, przeznaczoną do oferowania oraz sprzedaży produktów spożywczych.

3. UŻYTKOWNIK

Oznacza platformę internetową utrzymywaną przez Administratora pod adresem domeny: http://taotao.pl, przeznaczoną do oferowania oraz sprzedaży produktów spożywczych

Osoba fizyczna odwiedzająca Stronę WWW.

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA OBJĘTE PRZETWARZANIEM
 1. Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko oraz inicjały, datę urodzenia, adres e-mail, unikalny numer klienta, pseudonim, hasło, identyfikatory serwisów społecznościowych i sygnaturę urządzenia.
 2. Dane kontaktowe – numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, identyfikator Messenger ID oraz imię i nazwisko w serwisach społecznościowych.
 3. Informacje z serwisów społecznościowych – nazwy Użytkownik/Klienta w serwisach społecznościowych, interakcje i posty w serwisach społecznościowych, “polubienia” i inne reakcje, osoby powiązane w serwisach społecznościowych oraz zdjęcia.
 4. Informacje o urządzeniu – adres IP, datę i czas wizyty, czas przebywania na naszej stronie internetowej, odsyłający adres URL, odwiedzane podstrony naszej strony internetowej, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj urządzenia i ich wersje oraz system operacyjny.
 5. Informacje o preferencjach – opinie na temat produktów, informacje/ komentarz zamieszczane w serwisach społecznościowych.
III. CELE PRZETWARZANIA

TAN-VIET wykorzystuje dane osobowe Użytkownik w szczególności w takich celach jak:

 1. Przechowywanie danych osobowych – Dane będą przetwarzane przez TAN-VIET
 2. w zależności o potrzeb i uzasadnionego interesu Administratora, przy czym najpóźniej do momentu zwrócenia się przez Użytkownika/Klienta z żądaniem usunięcia jego danych.
 3. KorespondencjaTAN-VIET przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi/wnioski Użytkownika
 4. Newsletter i powiadamianie o ofercie – TAN-VIET przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania informacji handlowych, informowania o produktach, konkursach, promocjach.
 5. Ustalanie preferencji i wymagań konsumentów – TAN-VIET przechowuje i gromadzi informacje z urządzeń, z urządzeń końcowych i przeglądarek internetowych (m.in. korzystając z plików cookie, znaczników pikselowych lub innych rozwiązań technicznych do targetowania pochodzące od klientów, w celu zapamiętywania
 6. Zabezpieczenie danych- wszelkie czynności w odniesieniu do zasobu danych osobowych związane z ich zabezpieczeniem przed utratą, nieuprawnionym dostępem.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z TAN-VIET, a w szczególności:

 1. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości;
 2. Podmiotom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe;
 3. Podmiotom współpracującym w zakresie dostarczania oraz moderowania treści Strony WWW;
 4. Podmiotom prowadzącym wsparcie techniczne IT lub rozwój serwisów internetowych wykorzystywanych przez TAN-VIET;
 5. Podmiotom realizującym badanie rynkowe i ustalanie preferencji konsumentów;
 6. Kancelariom prawnym, ubezpieczycielom;
 7. Doradcom oraz kontrahentom/partnerom handlowym
 8. Publicznie na Stronie WWW – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika na taką publikację danych osobowych do celów uczestnictwa w wydarzeniach oraz konkursach organizowanych przez Administratora.

Powyższe podmioty będą miały prawo do przetwarzania danych osobowych klientów wyłącznie w zakresie udzielonego im przez Administratora upoważnienia, bądź zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych i wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji czynności objętych współpracą prowadzoną z TAN-VIET.

Niezależnie od powyższego TAN-VIET będzie udostępniał przetwarzane dane osobowe Użytkowników na podstawie każdorazowego wezwania ze strony organów władzy lub sądów, jeżeli obowiązek przekazania danych znajduje swe umocowanie w przepisach prawa.

V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zgoda uprawnionego – zgoda uprawnionego, wyrażana w sposób wyraźny przez Użytkownika na warunkach technicznych określonych systemie serwisu udostępnianego na Stronie WWW zgoda ma charakter dobrowolny i jest przechowywana przez Administratora.
 2. Zgodność z przepisami prawa – oznacza przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Administratora w celu wywiązywania się ze zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zobowiązania umowne – przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zobowiązań umownych z kontrahentami Administratora uczestniczących w procesie prawidłowego świadczenia usług na rzecz klientów oraz Użytkownik/Klientów
 4. Uzasadniony interes – przetwarzanie danych do celów poprawienia warunków świadczenia usług, poprawiania błędów, cele statystyczne oraz sprawozdawcze, badania preferencji konsumentów.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

TAN-VIET jako administrator danych osobowych respektuje wykonywanie przez uprawnionego jego praw podmiotowych do udostępnianych danych osobowych, w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niewykonania żądań uprawnionego w zakresie przetwarzania danych osobowych TAN-VIET przedstawia uzasadnienie swojej decyzji wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dostęp do danych osobowych

Każda osoba ma prawo dostępu do jej danych osobowych przechowywanych przez TAN-VIET. W tym do informacji o tym:

a) dlaczego przechowujemy Twoje dane osobowe;
b) jakich kategorii dane osobowe przechowujemy;
c) gdzie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane
d) jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe;
e) kto ma dostęp do Twoich danych osobowych (i gdzie ten podmiot się znajduje);
f) co robimy z Twoimi danymi osobowymi;
g) jeśli nie udostępniłeś(-aś) nam swoich danych osobowych bezpośrednio, jak je uzyskaliśmy;
h) jakie masz prawa na mocy obowiązujących przepisów; oraz
i) czy korzystamy z Twoich danych osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji i jak to robimy.

Poprawianie danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych w celu sprawdzenia ich prawidłowości oraz poprawienia ewentualnych błędów.

Przenośność danych

Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w celu przekazania ich innemu podmiotowi. Z wnioskiem o przekazanie danych osobowych klient/Użytkownik/Klient może zwrócić się do bezpośrednio do TAN-VIET.

Wnoszenie skargi do organu

każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego mającego siedzibę w państwie Unii Europejskiej, w którym znajduje się osoba, której prawa zostały naruszone. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usuwanie danych osobowych

każdy Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do Administratora z żądaniem usunięcia danych. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych objętych żądaniem usunięcia wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych

każdy Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych osobowych. Administrator ma prawo odmówić ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych objętych żądaniem ograniczenia wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII. PROFILOWANIE
Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu[1] w następujących celach:

 1. marketingowych i statystycznych – w szczególności w zakresie ustalania preferencji zakupowych,
 2. organizowania konkursów i promocji,
 3. prawidłowego realizowania usług serwisu.

Profilowanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Użytkownik serwisu może wnieść sprzeciw odnośnie profilowania wysyłając żądanie w tym zakresie na adres: daneosobowe@tan-viet.com.pl. Ograniczenie profilowania Użytkownik może przeprowadzić również poprzez ograniczenie funkcjonalności plików cookies.

Wszelkie żądania w zakresie realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, a także zadawanie pytań, lub wnoszenie skarg powinny być kierowane na adres e-mail: daneosobowe@tan-viet.com.pl.

PLIKI COOKIES[2]

DEFINICJA

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

Rodzaje

Istnieje wiele rodzajów plików cookie, przy czym w serwisie Administratora używane są następujące ich rodzaje:

 1. pliki cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji
 2. pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego, umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Stronie, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Klienta.

Z uwagi na podmiot używający pliki cookie pliki wykorzystywane na stronie WWW Administratora dzielą się na:

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika/Klienta przez system teleinformatyczny Serwisu,
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika/Klienta przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.

CELE UŻYWANIA COOKIE:

TAN-VIET wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefereNcjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących serwisu (np. zapamiętywania wiadomości i preferencji klienta), aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Marketing i reklama – Administrator będzie wykorzystywał pliki cookies do celów adresowania reklam dotyczących produktów, usług, konkursów.
 3. Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkownik/Klientów czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy
  i ulepszania Serwisu.

WYŁĄCZANIE COOKIES

Funkcja plików cookies na Stronie WWW Administratora może być wyłączona poprzez:
a) dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej[3];
b) wybranie odpowiedniej opcji dostępnej w serwisie na Stronie www:
Cookies marketingowe:

Te pliki są wykorzystywane przez agencje reklamowe do zamieszczania reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownik/Klientów.

Funkcjonalne pliki cookie:

Pliki te pozwalają nam analizować sposób, w jaki użytkowana jest strona w celu pomiaru i poprawy wydajności.
Wymagane pliki cookie:

Te pliki cookie są wymagane do realizacji podstawowych funkcji serwisu.


[1] profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w odniesieniu do Serwisu w szczególności do analizy lub prognozy aspektów preferencji zakupowych klientów.

[2] Więcej informacji na temat plików cookies na stronie WWW znajduje się w dokumencie Polityka cookies (link)

[3] Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie udostępniane są przez administratora danej przeglądarki internetowej.

Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z tej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że akceptujesz politykę stosowania plików cookies, opisaną w Privacy policy