Regulamin

REGULAMIN

Serwisu internetowego taotao.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. „Serwis” - platforma elektroniczna utrzymywana w sieci Internet pod adresem domeny: taotao.pl.

2. „Administratorem Serwisu/ Sprzedawcą” jest TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 583-10-21-906, REGON: 190928068 , kapitał zakładowy: 14.210.729,00 zł, wpłacony w całości,

3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” jest wiążący dla Administratora i osób korzystających z Serwisu (dalej zwanych „Uczestnikami") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Serwisie, prawa i obowiązki Administratora oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

4. Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem www.taotao.pl.

5. „Login” - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie

6. „Konto” - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z uczestnictwem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora (np. aktywowanie i deaktywowanie

poszczególnych usług itp.);

7. „Użytkownikiem” jest osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

8. „Klient” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.harmoniasmakow.pl;

9. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

10. „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.harmoniasmakow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i nabywać Produkty oferowane w Serwisie lub w Sklepie;

11. „Produkty” – asortyment towarów przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, prezentowanych w Sklepie lub w Serwisie;

12. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

13. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

14. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

§ 2 Przedmiot działania Serwisu/ Usługi

1. Serwis jest przeznaczony do świadczenia usług w rozumieniu Ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną. Usługi mają cel promocyjno-handlowy

2. W ramach usług oferowanych w Serwisie dostępne są: a) oferta Produktów, b) baza przepisów, c) możliwość zakładania kont w Serwisie oraz logowania się do Serwisu za pośrednictwem Konta.

3. W zakładce Serwisu „Produkty” Administrator udostępnia ofertę Produktów dostępnych w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

4. Użytkownik, który zamierza złożyć Zamówienie na Produkt/y powinien wybrać żądany Produkt, po czym zostanie przekierowany do serwisu internetowego Sklepu.

5. Zasady oraz warunki składania Zamówień, zawierania Umowy sprzedaży, odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz nabywania Produktów określa regulamin Sklepu dostępny pod adresem: http://harmoniasmakow.pl/regulamin-zakupow. Za pośrednictwem Serwisu nie jest prowadzona sprzedaż Produktów. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie należy zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: http://harmoniasmakow.pl/regulamin-zakupow. Wszelkie reklamacje związane ze sprzedażą Produktów lub składaniem Zamówień należy składać zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu.

6. Administrator oferuje dla Użytkowników usługę polegającą na udostępnieniu bazy przepisów kulinarnych oraz możliwości dodawania nowych przepisów kulinarnych przez Użytkowników.

7. Użytkownicy Serwisu mogą wziąć udział w usłudze „Ranking Wyjadaczy”, która polega na udostępnianiu w przestrzeni Serwisu informacji o liczbie udostępnionych przepisów kulinarnych oraz porównywania liczby udostępnianych przepisów z innymi Użytkownikami i zestawianiu wyników w łącznym zbiorze.

8. Udostępnianie przepisów przez Użytkowników oraz uczestnictwo w usłudze „Ranking Wyjadaczy” jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta w serwisie.

9. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Administratora. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

10. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

11. Korzystanie z wszelkich usług Serwisu, jak również założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, zaś Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi i usunąć Konto.

12. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dobranych według linii programowej Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami.

13. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail, konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych , z włączoną obsługą plików "cookies”

§ 3 Użytkownik/Założenie Konta

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność, która odwiedza Serwis w celu zapoznania się z jego zawartością lub skorzystania z Usług.

2. Użytkownik może założyć Konto w Serwisie.

3. Do tego, aby założyć Konto i zostać Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w § 2 pkt 13.

4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem

Skrzynki e-mail albo konta Facebook Użytkownika i strony internetowej Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

5. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

6. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.

7. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wybrać opcję „Rejestracja” dostępną na stronie głównej Serwisu oraz wypełnić udostępniony formularz rejestracyjny. W procedurze rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail, stworzenia loginu oraz hasła dostępu do Serwisu.

8. Przed założeniem konta Użytkownikowi zostanie udostępniony niniejszy Regulamin, z którego tekstem Użytkownik powinien się zapoznać. Procedura rejestracji kończy się złożeniem przez uczestnika oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

9. Poprzez dokończenie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza ponadto, iż:

 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 • przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnianie jego Loginu do publicznego dostępu;
 • udziela Administratorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku i/lub w zakresie oznaczenia Nick w przekazywanych do Serwisu materiałach multimedialnych poprzez ich prezentację za pośrednictwem Serwisu lub Grupy Serwisów. Powyższa licencja uprawnia Administratora do publikacji wizerunku Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem.
 • 10. W procedurze rejestracji Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe w postaci: adresu e-mail lub adresu Facebook. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji.

  11. Udostępniając dane, informacje i materiały multimedialne lub inne do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż

  a. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zezwoleniami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

  b. wyraża zgodę na oznaczanie tych materiałów przez Administratora za pomocą Loginu podanego w procesie rejestracji;

  c. w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji, wizerunku, głosu i/lub materiałów multimedialnych, Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).

  12. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji mogą być moderowane, co oznacza, że Administrator może odmówić rozpowszechnienia ich za pośrednictwem Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Powyższe zasady dotyczą również załączanych materiałów multimedialnych.

  13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres klub@taotao.pl. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, a także Profil Aukcji. Usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika i Profilu Aukcji, o ile taki posiada. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć wpis naruszający postanowienia Regulaminu oraz zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwis dostępne dla Użytkownika, wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Jednocześnie Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczącą przyczyn usunięcia wpisu.

  14. W przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu przez informacje, dane lub treści zamieszczane w przestrzeni Serwisu Administrator będzie mógł dokonać ingerencji w treść konta- zmieniając, usuwając, bądź blokując Konto.

  15. Usunięcie lub zablokowanie Konta uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji Serwisu, a w szczególności zamieszczanie przepisów i powoduje wykasowanie Użytkownika z Rankingu Wyjadaczy, na co Użytkownik wyraża zgodę.

  16. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co

  spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta oraz uniemożliwi korzystanie z usług Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

  a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

  b. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

  c. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

  d. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

  e. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;

  f. Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

  § 4 Zastrzeżenia/Odpowiedzialność

  1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność

  Administratora za:

  a. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;

  b. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, w tym w szczególności danych udostępnianych w ramach Aukcji Internetowej;

  c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika do Konta;

  d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;

  e. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;

  f. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;

  g. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami;

  h. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;

  i. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

  j. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

  2. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zezwoleń i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

  3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

  4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

  5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, Content udostępnianych przez Użytkowników, bądź Zawodowców lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

  6. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet ( przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).

  7. Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

  8. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

  9. Administrator nie prowadzi sprzedaży Produktów w ramach Serwisu. Wszelkie informacje o prawach Użytkownika będącego konsumentem, w szczególności informacja o prawie zgłaszania wad oraz prawie odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy udostępniane są na stronie: www.harmoniasmakow.pl.

  10. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail klub@taotao.pl

  § 5 Prawa osób trzecich

  1. Użytkownik zapewnia, że udostępnianie w ramach Serwisu treści nie narusza praw oraz interesów osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, tajemnic chronionych prawem, nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

  2. Administrator jest wyłącznie podmiotem udostępniającym przestrzeń zasoby(systemu teleinformatycznego) Serwisu dla Użytkowników, którzy mają prawo udostępniania treści według własnego uznania w rozumieniu przepisu art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Administrator nie ma obowiązku analizowania treści materiałów udostępnianych przez Użytkowników.

  4. W przypadku zamieszczania jakichkolwiek materiałów przez Użytkownika, z chwila wgrania materiału do pamięci Serwisu, udziela on otwartej, niewyłącznej licencji dla wszystkich Użytkowników oraz Administratora Serwisu, na czas 10 lat od daty udostępnienia na korzystanie z materiałów na terytorium całego Świata na następujących polach eksploatacji:

  a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

  b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

  c. wprowadzanie do obrotu,

  d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

  e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

  f. publiczne wykonanie,

  g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

  h. wystawianie,

  i. wyświetlanie,

  j. użyczanie i/lub najem,

  k. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in.

  za pośrednictwem platform cyfrowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

  l. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

  m. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) simulcasting cudzy lub własny itp.

  § 6 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania działania Serwisu, Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji.

  2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamacje listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: TAN VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo.

  4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora

  §7 Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 583-10-21-906, REGON: 190928068 , kapitał zakładowy: 14.210.729,00 zł, wpłacony w całości.

  2. W związku z prowadzeniem Serwisu i świadczeniem usług Serwisu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e - mail, Login (avatar) oraz imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

  3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) w celach prowadzenia i świadczenia usług Serwisu, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, obsługi reklamacji.

  4. Uczestnicy wraz z zamieszczeniem przepisu na stronie: www.taotao.pl są świadomi i wyrażają zgodę, że zamieszczona przez nich treść będzie opatrzona Loginem Użytkownika, a także Login Użytkownika zostanie udostępniony w ramach Rankingu Wyjadaczy dla nieoznaczonego kręgu odbiorców.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Serwisu i rozpatrywania reklamacji. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  6. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z usług Serwisu, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

  § 8 Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie informacje o Serwisie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

  2. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.taotao.pl

  3. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Administratora.

  4. Wszelkie informacje na temat Serwisu można uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail klub@taotao.pl

  Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z tej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że akceptujesz politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności